หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/org... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /เมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. เมนูย่อย - โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/boa... https://www.srichula.go.th/sta... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /เมนู ข้อมูลบุคลากร /เลือกหัวข้อ - คณะผู้บริหาร จะแสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมือง /เลือกหัวข้อ - หัวหน้าส่วนราชการ จะแสดงข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/dut... https://www.srichula.go.th/pro... https://www.srichula.go.th/pro... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /เมนู ข้อมูลหน่วยงาน /หัวข้อย่อย เกี่ยวกับ อบต. เมนู
- บทบาทหน้าที่
- อำนาจหน้าที่ เลือก อำนาจหน้าที่ อบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/pro... https://www.srichula.go.th/pro... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /เมนู แผน  /หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น / เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/con... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /เมนู ข้อมูลหน่วยงาน /หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
/หัวข้อย่อย ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/pro... https://www.srichula.go.th/pro... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา  /เมนู ระเบียบ  /หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง /เลือกพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/new... https://www.srichula.go.th/new... https://www.srichula.go.th/new... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา  /เมนู ข่าวสาร  /หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ /เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า (2) /เลือกหัวข้อข่าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/con... https://www.srichula.go.th/con... https://www.srichula.go.th/con... https://www.srichula.go.th/web... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /เมนู บริการประชาชน /หัวข้อย่อย
- ร้องเรียนทุจริต
- ร้องเรียนร้องทุกข์
- ช่องทางรับฟังคิดเห็น
- กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/web... https://www.facebook.com/srich... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /กระดานสนทนา WEBBOARD เลือกช่องทางเฟสบุ๊ค อบต.ศรีจุฬา /เลือก http://www.facebook.com/srichula.tb
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.srichula.go.th/hom... https://www.srichula.go.th/web... เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา /เลือกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5