หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - กระดานสนทนา
    - facebook
    - ร้องเรียนร้องทุกข์
    - ร้องเรียนการทุจริต
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปี 2565
    - ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด
    - ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - facebook
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - link 1
    - link 2
    - link 3
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6