หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
 

                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
                เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
                                          -------------------------------
          ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ  (ITA) ประจำปี 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  จึงได้ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  ดังนี้
แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม
1. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬาในการจัดทำแผน  การจัดการงาน  ประเพณี  โครงการงานวันสำคัญ  กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. เข้าร่วมกิจกรรม  และโครงการต่าง ๆ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจสอบ
3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ  ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน
4. เข้าร่วมประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านต่าง ๆ จากการตอบแบบประเมิน
          ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน  การประชาคม  การวางแผน  หรือการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
          สั่ง ณ วันที่  8 มีนาคม  พ.ศ. 2562

                                        บุญปลูก   อบอวล
                                    (นางบุญปลูก   อบอวล)
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 11.02 น. โดย คุณ รุ้งตะวัน บุบผา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 631,753 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com