หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
                 เรื่อง  มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
                                      -------------------------------
          เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  มีความโปร่งใส  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและตรวจสอบได้  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  กำหนด ตลอดทั้งเป็นการการเปิดโอกาสให้ประชาชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  จึงได้มีการกำหนดมาตรการขึ้น  ดังนี้
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ปิดประกาศ ณ เทศบาล  และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
2. ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบล  และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
3. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เข้ารับการอบรม  เพื่อเสริมสร้างความรู้  และทักษะต่าง ๆ ตามที่  กรมบัญชีกลางกำหนด
4. จัดทำคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. ห้ามมิให้บุคลากรขององค์การบริหารสวนตำบล  มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้  การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารราให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
6. ห้ามมิให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น  ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน  หรือทรัพย์สิน  และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มิใช้รูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สิน
7. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนด้านการทุจริต  ให้รับทราบโดยทั่วกัน
8. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  และให้รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
9. ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 9  วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาเป็นรายเดือน  ทุก ๆ เดือน (ตามแบบ  สข.1)
          ทั้งนี้  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
                   สั่ง ณ วันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2562

                                    บุญปลูก   อบอวล
                                (นางบุญปลูก   อบอวล)
                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 11.06 น. โดย คุณ รุ้งตะวัน บุบผา

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 723,521 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com