หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 

                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
เรื่อง  มาตรการป้องกันการับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
                                        -------------------------------
          รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้องโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  และระมัดระวังให้มีการแสวงหาประโยชน์  การรับผลประโยชน์  การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กรภายในของส่วนราชการในสังกัด  ดังนี้
1. ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  พึ่งเห็นความสำคัญ  และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา  หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก  ให้กระทำการ  ไม่กระทำการ  หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือกฎหมาย
2. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท  ต้องดำเนินการเป็นไปอย่าง  ซื้อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน  ไม่ว่าจะเป็นเงิน  วัสดุหรือทรัพย์สิน  แก่กิจกรรมหรือโครงการใดของหน่วยงาน  ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบรายงานทุกครั้ง
4. การดำเนินงาน/การอนุมัติ  อนุญาตต่าง ๆ ของส่วนราชการ  จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดส่วนหนึ่ง
5. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าค่ายการผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
6. กรณีเกิดการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน  จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ
7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  เป็นประจำทุก 6 เดือน
          ทั้งนี้  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
                    สั่ง ณ วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2562

                                     บุญปลูก   อบอวล
                                (นางบุญปลูก   อบอวล)
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 11.12 น. โดย คุณ รุ้งตะวัน บุบผา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 631,612 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com