หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 

 
มาตรการป้องกันการรับสินบน  
 

                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
                  เรื่อง  มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
                      หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือสินบน
                                -------------------------------
          ด้วยการทุจริตการรับสินบน  หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร
การรับทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  103  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับสินทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  มีกฎหมายหรือกฎ  ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้  และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจเรียกว่า “สินน้ำใจ”  ดังนั้น  การรับสินน้ำใจ  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดด้วย  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย  หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้ว  จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย   แต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐสามารถแยกหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้วก็สามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม  รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
“ผลประโยชน์ทับซ้อน”  “ผลประโยชน์ขัดกัน”  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”  หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”  ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลกรโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  และการให้หรือรับสินบนขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  จึงกำหนดมาตรการขึ้น
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องมีความเข้าใจในความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict  of  Interests)
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องปกป้องผลประโยชน์ทางราชการ และสาธารณะ
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส
4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องไม่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งอื่นใด  จากผู้รับบริการ  ผู้รับจ้าง  เกิดความเหมาะสม  และได้มาโดยมิชอบ
5. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ไม่พึงทำงานในภาคธุรกิจ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  หรือการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
6. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับ  เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก  ในการต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่น  รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  คอรัปชั่น  การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
7. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย  ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
8. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรา 103  จะต้องรับโทษตามมาตรา 122  มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี  ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
9. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่  และได้เรียก  รับ  ทรัพย์สินจาก  การปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ การรับทรัพย์ในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นจะมีความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  149  มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจำคุมตลอดปี  และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
10. สอบถามแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย  และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนไป
          ทั้งนี้  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
                    สั่ง ณ วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2562

                                   บุญปลูก   อบอวล
                              (นางบุญปลูก   อบอวล)
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 11.16 น. โดย คุณ รุ้งตะวัน บุบผา

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-776-0581
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร : 037-388-209 โทรสาร : 037-388-209
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
จำนวนผู้เข้าชม 874,766 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10