หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
 

                                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
                                         เรื่อง  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
                      และอำนาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                                             -------------------------------
            องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้  ซึ่งในการปฏิบัติบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  ควบคุม  ดูแล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  มีอำนาจในการสั่งการ  อนุญาต  อนุมัติ  เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจทางปกครอง  โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนุมัติ  หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น  อย่างรอบคอบ  มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ
ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  ดังนี้
1. การใช้ดุลยพินิจของฝ่าบริหาร  ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอิสระ
2. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบด้วยเหตุผล  ดังนี้
2.1 ขั้นตอนแรก  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่
2.2 ขั้นตอนที่สอง  ข้อกฎหมาย  ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (2.1) ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระสำคัญ
2.3 ขั้นตอนที่สาม  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่ากฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว  หรือหลายประการ  ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจหรือไม่ก็ได้  หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
          ทั้งนี้  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
                    สั่ง ณ วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2562

                               บุญปลูก   อบอวล
                           (นางบุญปลูก   อบอวล)
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 12.15 น. โดย คุณ รุ้งตะวัน บุบผา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 631,445 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com