หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลศรีจุฬา มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
   
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

วัดบางปรัง

วัดกลางดอน

วัดบางหอย

วัดศรีจุฬา
 
   
ระดับก่อนวัยเรียน มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัด อปท. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีจุฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางปรัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางหอย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านกำแพงเศียร
ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. มีจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนวัดศรีจุฬา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดบางปรัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6

โรงเรียนวัดบางหอย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
 
   
มีสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนี้

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณ เดือนมกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณ เดือนเมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณ เดือนกรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 721,875 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com