หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจักรภพ สินศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
โทร : 037-349944
นางมาเรีย วงศ์ประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
โทร : 037-349944
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางพรพิมล ฉายเพิ่มศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 037-349944
นายเสน่ห์ นาคทองดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 037-349944
พ.จ.อ.หัสวิน สิงห์โตเผือก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 037-349944
นางมาเรีย วงศ์ประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 037-349944