หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมาเรีย วงศ์ประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
โทร : 081-865-3014


นางมาเรีย วงศ์ประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
โทร : 081-865-3014
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพรพิมล ฉายเพิ่มศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-726-6604


นายเสน่ห์ นาคทองดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-602-8682


พ.จ.อ.หัสวิน สิ่งห์โตเผือก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-261-6896


นางมาเรีย วงศ์ประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-865-3014