หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
 
   

ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง

ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและคุณภาพ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและ กำจัดขยะมูลฝอย

เพิ่มคุณภาพในการจัดการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล